Sort:  

Bhahahahaha makin lucu dirimu bro

Pak rival keren hahah

Hahaha, kok buka kartu ya pak, hahah

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35478.01
ETH 2446.99
USDT 1.00
SBD 3.90