Ciemna strona Alberta.

in #steem3 years ago

839af5a1-a18c-4e5c-b6d9-5e8d9b8b633b.jpeg


Poranny spacer po terrarium czas zacząć. Myślę, że ma nadzieję na znalezienie błąkającego się świerszcza lub karakana 😂😍


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web

Coin Marketplace

STEEM 0.60
TRX 0.10
JST 0.072
BTC 53974.19
ETH 4238.09
BNB 591.97
SBD 7.07