Tropikalnie?

in #steem3 years ago

62b7039a-4363-45f7-8e58-e3e5af8f3769.jpeg


Caribena na wybiegu po ostatniej wylince dużo spaceruje i szuka miejsca na dobre gniazdo. Korzeń przeszedł już kilkukrotnie gotowanie w solance może w końcu przestanie sie niszczyć. Jeśli ktoś się zna może dać jakieś rady co do naturalnej stylizacji terrarium. Do następnego!


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16