You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Daily Planner - Organize your day with pen & paper. Free printable template

in #steemhunt3 years ago (edited)

Papier na mnie też dużo lepiej działa. W wersji elektronicznej zawsze można coś wymazać, zmienić itp., skasować itd., a papier jest po prostu bardziej trwały i można kartkę nosić ze sobą, skreślać, dopisywać i wbrew pozorom jest to dużo wygodniejsze na tego typu dzienne notatki. Fajny "planer" do druku

Sort:  

Dzięki :) Papier - zdecydowanie to jest to ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 55047.09
ETH 4124.73
BNB 609.48
SBD 7.14