Sort:  

Готово. Пратих ти малко повече. Ако целта ти е да изпратиш kick токените - забрави. Хванати са със смарт контракт и не могат да се изпращат.

Благодаря ти, имам малко BNB token и за да ги изпратя ми иска 0.00055 ETH!

Coin Marketplace

STEEM 1.14
TRX 0.14
JST 0.152
BTC 60692.95
ETH 2351.95
BNB 499.06
SBD 8.72