အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း

in #steemit3 years ago

ခုခ်ိန္မ်ား ၂၅% ကိုျပန္ရုပ္သိမ္းလိုက္ျပီ၊ ေျခဥကိုလည္း စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ပါေတာ့။ ျပည္သူနဲ႔ တစ္သားတညး္ပါဆိုျပီး ျပည္သူကို အသိေပးလိုက္ၾကည့္။ အလိုလိုရလာမယ့္ စုထားသိမ္းထားရတဲ့ ျပည္သူေမတၱာေတြဆိုတာ အတိုးေရာအရင္းပါရလာမွာ။ တႏိုင္ငံလံုးဆိုတာလည္း ေပ်ာ္လိုက္မယ့္ျဖစ္ခ်င္း။ ျမန္မာေတြဟာ အမ်ားစုက ဗုဒၶဘာသာမို႔ ကံကံ၏အက်ိဳး ျပဳသူအသစ္ျဖစ္သူအေဟာင္းသေဘာကို ခံယူထားလို႔ အာဃာတစိတ္ဟာ အကုသိုလ္မွန္းသိၾကပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ light minded ေတြပါ။ ခုက ဘာေတြေတြးေၾကာက္ေနမွန္းမသိ။ နားကိုမလည္ဘူး။

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50316.38
ETH 4380.77
BNB 590.22
SBD 6.27