ကမၻာႀကီးသာ ဖြတ္တျခမ္း ေဒါင္းတျခမ္းကြဲသြားခ့ဲလ်င္ သင္ဘယ္ဘက္လုိက္မလဲ?

in #steemit3 years ago

06-34-39-satan2.JPG

ဖြတ္တျခမ္းအား တြက္စျကည့္ျခင္း. . .
အိမ္တအိမ္မွာ ဖြတ္တက္လ်င္ အိမ္မြဲတတ္သည္ဟုျကားဖူးပါသည္
ဖြတ္ဆုိေသာ သတၱဝါမွာ လ်ွာ ၂ ခြႏွင့္ သြားတြားသတၱဝါတစ္မ်ိဳး
ဖြတ္ျကီးေတာ့ မိေက်ာင္းဟုအဆုိရွိသည္ ဆုိလုိသည္ကား လူေတြကုိ မထင္လ်င္မထင္သလုိ တုိက္ခုိက္တတ္သည္ ရန္ျပဳတတ္သည္
ရန္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမဟုတ္ပါေခ်

ေဒါင္းတျခမ္းအား တြက္စျကည့္ျခင္း
ေဒါင္းမွာ ကေနရင္ေတာ့ သိပ္လွသည္ (ေရွ႕ကျကည့္သူ၏ျမင္ရသည့္အျမင္)

အေနာက္မွာေတာ့ ဖင္ေပါ ္ေနသည္ (အေနာက္ကျကည့္သူ၏ ျမင္ရသည့္အျမင္)

ေဒါင္း အိမ္ေပါ ္တက္လာလုိ ့အိမ္မြဲသည္မျကားဖူး
ဖြတ္တက္လ်င္သာ အိမြဲတတ္သည္

မွတ္ခ်က္ ေဒါင္းမွာေတာ့ ဖင္ေပါ ္ေနတာေလးတစ္ခုပါဘဲ

Sort:  

This post has received a 0.47 % upvote from @drotto thanks to: @myohein.