Panulaan ng Diwa # 1 - Maagang Dapit Hapon

in #steemph3 years ago

Introduction/Panimula

This poem is written in support of @SteemPH's on-going effort to widen curation, and reach other types/forms of contents from the Philippines. Sundays are now dedicated to curate original poetry written in either English or Filipino. The hubs also have the option to include poetry written in their local dialect. This poem is written twelve syllable stanzas which is popular style in Philippine poetry.
Ang tulang ito ay isinulat sa pagsuporta sa @SteemPH na may adhikaing palawigin pa ang uri ng panulat mula sa Pilipinas. Ang araw ng Lingo ay isinantabi para sa pagsuporta sa mga tulang isinulat sa wikang Ingles o Filipino. Ang mga pampook na sentro ay maaari ring pumili ng mga tulang isinulat sa kanilang lokal na dyalekto. Ang tulang ito ay isinulat sa lalabindalawahing pantig.Inspiration/Inspirasyon

Soon after I graduated from the university, my grandfather fought with all his might against lung cancer before he succumbed to the illness shortly after nearly a year of painstaking treatment, and joined our creator.
Makatapos ako ng kolehiyo, ang aking mahal na lolo ay nakipaglaban sa sakit na kanser sa baga nang puno ng determinasyong mabuhay bago siya sumama sa may likha at pumanaw matapos lamang ang halos isang taon ng pagpapagamot.Maagang Dapit Hapon

Lima't animnapu nang ika'y dumating,
Sandaling bumati't nanghapo sa akin.
Kinulang ng hangin ng iyong hinaplos,
Likod kong makirot at pagod nang lubos.

Yosi ay inubos, Paghinga'y inupos,
Sa gamot ipon ko ay iyong inubos.
Ang aking isipan handa pang lumaban,
Nugit katawan ko'y wala ng ngang tapang.

Salamat sa inyo mahal kong pamilya,
Ako ay yayao't mamahinga na.
Sa aking paglisa'y huwag kalimutang,
Ligaya sa 'king buhay ay kayo lamang.

Maagang dumating aking dapit hapon,
Alaala lamang maiiwang ipon.
Buhay ko't pagibig, sa inyo ginugol.
Huling hininga man ako ay nahabol.

Paglubog ng araw sa bandang kanluran,
Haharapin ko na ng kaligayan.
Araw ma'y maigsi at puno ng hirap,
Ang pag-irog ninyo'y nasa 'king hinagap.

Poetry Sunday Guidelines/Mga Tuntunin Sa Linguhang Tula

We've been seeing Filipino Steemians posting great quality poetry, but we have not been able to curate their contents due to the current limitations of quality requirements. Poetry will very seldom reach the threshold of 300 words and 3 photos which are the current guidelines for curation. We are pleased to announce that we are dedicating the first day of the week (Sunday) to curating poetry contents from Filipino content creators. To ensure quality we need to uphold as a community, the poetry has to be original, with at least five stanzas, and a photo.
Ang mga Filipino ay likas na makata at maraming mahusay na Filipinong manunula sa Steemit. Hindi naisasama ang kanilang mga panulat sa mga itinatampok sa mga pampook na sentro ng @SteemPH sa ngayon dahil sa limitasyong panukat ng kalidad (tatlong daang salita, at tatlong larawan). Tuwing Lingo, ang @SteemPH ay maghahanap at susuporta mga manunulat ng mga orihinal tula. Upang siguruhin ang kalidad, ang tula ay kinakailangang may limang taludtod, at isang larawan upang maitampok.Image Credits:

Poetry Notebook - Pixabay
Sunset & Man's Silhouette - Pixabay
Checklist Image - Pixabay

steemitph.png

sndbox.gif

Sort:  

@steemitph You have earned a random upvote from @botreporter because this post did not use any bidbots.