Sort:  

Go here https://steemit.com/@a-a-a to get your post resteemed to over 72,000 followers.

hoş geldin bahadır bitti mi askerlik

Bitti çok sükür döndük sonunda

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56587.49
ETH 4416.53
BNB 614.71
SBD 7.29