Spin Takım ve Sahte Yem ile Eşkina Avı!


Daha önce pek çok kez a�ır takımlarla ve canlı yemle e�kina avı yapmı�tık. Canlı teke ya da boru kurdu ile yaptı�ımız beklemeli avlarda güzel boylarda e�kina almı�tık. Bu seferki e�kina avı beklenmedik bir zamanda, beklenmedik bir merada, hiç beklemedi�im bir �ekilde oldu. �ünkü hedef balık e�kina de�il, bizi mera mera pe�inden ko�turan levrekti!

Spin takım ile sürpriz e�kina avı...


İki arkada� yine levrek umuduyla gecenin karanlı�ında dü�üp meraya vardık. Deniz sakin, ay yok, göz gözü görmüyor. Kayalıklarda yerlerimizi aldık, arkada� benim 50 metre kadar sa�ımda. Levrek için gece avlarında denemek üzere birkaç gün önce aldı�ım 12cm'lik Sasu Freddy sahteyi takarak atı�lara ba�ladım. Daha ikinci atı�ımda kıyıya yakın bir yerde bir balık bindi. Güzel kafa atıyor ve ara ara kalama alıyordu. Bir, bir buçuk kilo civarı ufak bir levrek oldu�unu

Posted from my blog with SteemPress : https://www.oltabalikavi.com/2019/07/spin-takim-ve-sahte-yem-ile-eskina-avi/

Sort:  

Congratulations @curtaintwitcher! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!