Ölüm Su Ve Alev Gibi (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

in #steempress3 years ago

Yakup Kadri, Kendi ifadesiyle ''halis mulis Anadolu'' kokan velut (çok eser ortaya koyan) bir kalem...görsel kaynağı


Yakup Kadri'nin saymakla bitmeyen Sanat ve sosyal yazıları vardır. Ünlü bir romancı olan Yakup Kadri'nin gazetecilik kimliği de vardır. Gazeteci olması dolayısıyla hemen hemen bütün sosyal hadiselere değinmiş ve o konudaki görüşlerini ortaya koymuştur.

Bir asırlık ömre oranla az sayıda ama öz eserler veren Yakup Kadri, edebiyat tarihçemizin en önemli isimlerinden biridir. Yakup Kadri'nin yaşadığı dönemin şartlarını göz önünde bulundururak irdelediğimizde edebiyatımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını görürüz. Son sözü can-ı gönülden arzuladığı ve yeni bir hayat, bir başlangıç olarak gördüğü ölüm konusundaki düşünceleri, okuyan herkesi etkileyecek derecede anlamlı ve esrarengizdir, gelin Yakup Kadri'nin bu sözlerine kulak verelim:

''Ölüm su ve alev gibi her şeyi temizliyor; koca ölüm aguşuna (kucak, sığınılacak yer) düşenler ne kadar kibar ve necip oluyorlar ve aynı zamanda ne ulvi bir sima iktisad ediyorlar. Ölüler dirilere ne kadar hakim oluyor... Ölülerin başka meziyetleri var ki kendilerini dirilerin hayretine, takdir ve hürmetine mahzar kılar ve onlara iki kat kahramanlık bahşeder.''

Sağlıcakla kalın @propofol


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/06/29/olum-su-ve-alev-gibi-yakup-kadri-karaosmanoglu/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.