Dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường, Vn-Index có phiên bứt phá mạnh nhất trong vòng 5 tháng

in #steemviet3 years ago

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường giúp nhiều cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí tăng trần như VHM, BID, DXG, LDG, VND…

Càng về cuối phiên, diễn biến thị trường càng trở nên tích cực hơn. Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường giúp nhiều cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí tăng trần như VHM, BID, DXG, LDG, VND…

Các Bluechips như VJC, MSN, BVH, GAS, FPT, SAB, MWG, PNJ…cũng tăng khá mạnh giúp sắc xanh thị trường được củng cố vững chắc.

Nhóm dầu khí cũng có phiên hồi phục khá tốt với GAS, PVS, PVD, PVB, PXS…tăng mạnh, thậm chí PVD tăng kịch trần sau thông tin KQKD quý 3 khả quan.

GTN gây bất ngờ khi tăng gần 5% bất chấp kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng. Là tâm điểm của M&A, cổ phiếu này mỗi lần xuống thấp lại có lực cầu mạnh hút hết nguồn cung hàng giá rẻ. 

Xem Them

Sort:  

Congratulations @chungkhoan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week
You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

You got a 88.89% upvote from @votejar courtesy of @steemvn!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50988.33
ETH 4357.29
BNB 585.22
SBD 6.22