Sort:  

Vâng, mình cũng đang ở đây ;)

mong rằng meet up tới chúng ta có thể gặp nhau ^^

Chắc chắn rồi 😁

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57655.25
ETH 4334.73
BNB 614.50
SBD 6.96