You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi - Zoo

in #story4 years ago

Keyifli bir tur olmuş. Biz de gezmiş kadar olduk. Teşekkürler. Şahsen sürüngenlerden de fotoğraflar görmek isterdim. Başka bir gezi postunuzda belki. =)

Sort:  

sürüngenlerde var aslında ama küçük oldukları için resimlerine pek önem vermemişim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.63
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57082.38
ETH 4617.29
BNB 625.27
SBD 7.16