You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi - Zoo

in #story4 years ago

Keyifli bir tur olmuş. Biz de gezmiş kadar olduk. Teşekkürler. Şahsen sürüngenlerden de fotoğraflar görmek isterdim. Başka bir gezi postunuzda belki. =)

Sort:  

sürüngenlerde var aslında ama küçük oldukları için resimlerine pek önem vermemişim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 47957.76
ETH 4065.52
BNB 547.21
SBD 5.65