Kyinint sone mha mhaankaanhcwar

in #story3 years ago

nhalonesarrmyarr, dukhk aalaal wammyawwat hkyinn shi kyalot nhaint twaekyuan hkanhcarr raan shisai r kya limmai
hto parawhpaat nhang takw, sainbhaw s hpaann pain ko hcaimlaann nay ramai mahotepaymaae "kyaungg
a see hc pyit nwalpain hpyit r kya lim mai mahote; sanlwin eat loteaarr pyat limmai
nhaint laalkwin myaha a sarr litelyaww r limmai soe hcu ko mha paal shinnramai
hkout lyet, tainn kote nhar mashi r limmai sayy wamya mwayar kya kw limyamanyya
sahkain bhurarr ၎inn, mimithoet ko kayyatangya tyaww muu saw bhurarr sahkangya ko wammyawwat saw hcate . "( h b . iii . 17, 18)
de s ant kyin, shin, ngarthoetsai sammartararr ko yaung saung hkyinn nhaint, hto aoutmha a s kya shngya mapayy
aarnar nhaint sya jar lwhammoemhu k, a mha lwal a see a pw htotelotenaykya
၎inn san shinn hcain kyaal hkyinn, koyya ko yya ko htaw kya pan hphoet youtyarr eat taanhkoe aahcwm sattikokoe hcarr. ,
kyawantawthoetrae yonekyimhu myahoetsarr a hkyaee nhaee hpyit lim mai . suu sai hcaung raann ko hpaalsharr a bhaalsuusai
mimi a hc pyit u yyaarin mha ၎inn, aakyaunggpyahkyet aarr hpyint hkyay ko nainn hkyinn aarrpayyeat
dar kyount htotelote rine hc pyit see eat, mapyaungglellhpyitnaysell ( . haysharr 6 . );
nhaint sopar k, soe eat sone a bhhoet nhang htautman myaha inttain
mimi bhone a s ray taw muu pawhtwann taw muu mai ko pain soesoerwarrrwarr myay kyeesai tonelhuut hphoet, a bhaalsuusai
hthoetnout shuko s ant kyin hkyinn, prosf ^ r ko nongyasalell
ngarthoetsai sain thoeteat mateswaymyarr nhaint nyeaaitkothoet, yhain saw ewangayli tararr eat hkyithkyinnmayttar , kyaan kyawin .
( tineaaung t saal layy suungaalhkyinnmyarr aarr hpyint laatmhaathtoe . )
kyaayykyawan hcawng shout hkyinn mha swaymyoe aarayyaasarrlotehphoet Scrupling tait uhpyithkaesai
ngar dar htangyasharr shisai saw ngaraarr sayy sayy ngaal tae hcamsautmhutway eatnaeelammyarr
ngar kopine ngar k a kaungg aanaeengaal hpawpya mha yuus saw bhayyhpaalhtarr maihkanhcarrhkaer
suuthoetko . suuthoetrae hceepwarrrayylotengaann aapaw muutai tae suukonehcai Tradesmen nhaint laatle raungg suumyarr,
aasaatshin saw sattawar a bhhoet, sabharw k suuthoeteat kaunggsaw- aalotaw ko hcawng shout raan loshiparsai
hpoutsai; mahote k luupyao thoet komaso aouttwin hpyitraan a bhhoet a saryarsaw a rarhpyitparsai
saatkyeerwalaomyarr ko luu thoet hcerain taw muu hkyinn shoetmahote roesarrmhuko mayyhkwannhtote hphoet loaauthkyetnhaint
aahtuu s hpyint kaeshoetsaw pomo tararrmyahat gun satainn shisai . naat shine aamyit twal aakouthkwan,
mharywin naysawlaee aalwaltakuu pyaungglell kyasai mahote, darpaymaae luu aapaunggthoet eat tarwaanhpyitparsai
suuthoet sayhkyaarpout si kyasaw a rar myarrtwin kumpanetahku hpyit suuthoet a bhhoet a nyarbhaat hpyitpartaal . tait uk
ngar kusolhpyit tait u negro nhaint aatuu kaungghcwar si kyawm, aakyoepyu luu ko, may
kyawan aahpyit suueat misarrhcu htellmhar shuko hcaung shout aahkyahoet aahkyayaanaytway aoutmhar, yonekyi,
aasopar negro rae kaunggsaw htaat m k aahkyarr rairwalhkyetmyarr aapaw; darpaymaae luu ko luu aahpyit,
shu noutmhar hpyit l tan saw aararko masi, m suu m so aarmahkanhkyet taw muupye
mimi sarrsamee panyar nhaint kaunggmyat hkyinn aatwat hcone lain mhae par lainmaal
htokaeshoetsaw parwar kyint sone mha mhaankaanhcwar loaautsaw; i aaraut mha k, ngarko raanshinnpartaal
ngar tan saw aahkyahoet aatwat rayyswal naykyasai shirar hcarrayy hpyit m mhaataaut
kalayymyarr bhaw karlaaatwin aahkyarrsuumyarr kokyaw ales sahkain hpaansainn naykyasai .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here