ဟိုပင္

in #story3 years ago

အေ႐ွ႕အေနာက္ကို
ရထားလမ္းက ပိုင္းထားတယ္
ေတာင္ေျမာက္ကို ကားလမ္းက ျခားထားသတဲ့
ရင္ခြဲရံုဆန္ဆန္ ၿမိဳ႕ ။

ဆိုင္ေလးသံုးေလးဆိုင္နဲ႔
ခပ္ေခ်ေခ် ေျပာပံုက
ဆာရင္ ညေစ်းတန္းသြား တဲ့
ထံုးစံအတိုင္း ထမင္းေၾကာ္ မုန္႔ဟင္းခါး နဲ႔
ဓာတ္ဆီ တစ္ေထာင္ဖိုး ။

ထည္ထည္ဝါဝါပါပဲ
ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ အိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္ေရာက္ေနတာ
အမွန္တရား...
တစ္သီးစားပန္းေတြ ေဝေနပံု လွလြန္း ။

ခပ္ႂကြားႂကြားေနပံုက
မိုးညႇင္းထက္သာတယ္
ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ နီးတယ္ ေပါ့
တစ္ပါတ္ရစ္ ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚေမးတင္ရင္း
အေဟာင္းဆန္ဆန္ လတ္ဆတ္ေနပံု ။

အျပံဳုးေတြနဲ႔ အသက္သြင္းထားတယ္
ရယ္ေမာသံေတြနဲ႔ စည္ကားတယ္
တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ရာသီ
ေအးမယ္ စိုစြတ္မယ္
ဒါကိုပဲ တစ္ခါတစ္ခါ မႏိုင္ဝန္ျဖစ္ေနပံု....
သူ

ဟိုပင္ ။

...........
ဟို ပ င္
............

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

!cheetah ban
PERMANENTLY BANNED. Account is a part of multiple account plagiarism scam ring.

Congratulations @min2thant! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56719.03
ETH 4580.63
BNB 622.60
SBD 7.24