You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gea the traveller

in #story4 years ago

Znan ih dosta, i razmišlja san o tome, povijest mi je inače jedan od područja interesta. Napisa san vec bija par stvari, npr priču o Čarugi. Iduće o čemu san razmišlja pisat je masonstvo u Hrvata, pošto san i nedavno pročita tu knjigu od Mužića, ali nikako da dođe to na red. Nadan se da neće bit problem ako buden ima pitanja da se javin na discordu

Sort:  

Vidi sa STEM ekipom na Discordu, pošto su uveli mentore. Ti napišeš tekst, oni ti pogledaju, daju neki savet i gotovo sigurno posle toga dobijaš nagradu.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07