You are viewing a single comment's thread from:

RE: Relativity Space – firma, która planuje drukować w 3D całe rakiety

Wchodzimy w zupełnie nową erę eksploracji kosmosu! To niesamowite, że tyle prywatnych firm aktywnie i intensywnie rozwija technologie rakietowe i inne potrzebne do sięgnięcia w kosmos. Jeszcze za naszych czasów czeka nas niezły przewrót :)

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41540.82
ETH 3111.86
USDT 1.00
SBD 4.71