You are viewing a single comment's thread from:

RE: Podsumowanie roku 2017 - Tematygodnia #10

in #tematygodnia4 years ago

Jutro 4 miesiące Jaś skończy, nie zapomnij wyściskać malucha na okoliczność. Ode mnie też <3

Sort:  

Dzięki! a maluch jest ściskany i całowany codziennie kilkadziesiąt razy. Przez mamę, tatę i siostrę :) Jutro dostanie wyjątkowo wielką porcję przytulasów :)

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 50719.89
ETH 4407.38
BNB 592.38
SBD 6.25