Sort:  

Faktycznie ucięło mi jedną cyfrę na końcu. Czyli przepada?

otwórz ticketa na bittrexie, myślę że Ci zwrócą pieniądze. Oni je mają na portfelu, tylko nie są wstanie przypisać do Twojego portfela giełdowego.

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48901.59
ETH 4149.96
BNB 545.21
SBD 5.72