" ေဆး "

in #test3 years ago

" သတိရ ရင္ မ်က္ရည္မလည္တဲ႕ေဆး "

အဲ႕ေဆးထက္ တစ္စံုတရာ အမွားအတြက္

အာပါတ္ေျဖနိုင္မဲ႕ ေဆးပဲ လိုခ်င္မိတယ္။
images.jpeg

Sort:  

Hi, @aungzawhtwe!

You just got a 0.35% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57100.04
ETH 4674.41
BNB 640.59
SBD 7.23