ซอหัวม้า

in #thai4 years ago

สาธิต ซอหัวม้า โดย มงค์จิน ปูเรฟคู

สืบเชื้อสายจากตระกูลนักดนตรีมองโกเลีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชาซอหัวม้าที่มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมเเละศิลปะเเห่งมองโกเลีย

มงค์จินมีความสามารถโดดเด่นทางการบรรเลงซอหัวม้ามาเเต่เยาว์วัย เคยเข้าประกวดดนตรีระดับชาติ ได้รับรางวัลมากมาย

มีประสบการณ์เดินทางเเสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะทั้งบรรเลงเพลงของคีตกวีมองโกเลียเเละเพลงคลาสสิค

คลิปนี้ เป็นนักดนตรีมองโกเลีย บรรเลงด้วยซอหัวม้า ร่วมกับนักดนตรีไทยแสดงที่ หอศิลป์กรุงเทพฯ เมื่อวันที่

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50520.72
ETH 4369.97
BNB 581.23
SBD 6.29