ความรู้ทางกฎหมายกับทนายความ - ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย (ภาค 1)

in #thai3 years ago

สวัสดีครับ ชาว Steemit ทุกท่าน / Hello Steemit Friend

ในวันนี้จะขอนำข้อกฎหมายมาเผยแพร่ให้ท่านทราบอีกเช่นเคย

โดยจะอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย

ธุรกิจการให้เช่าที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโด หรืออพาร์ตเม้นท์ เป็นต้น และ มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ให้บุคคลธรรมดาเช่า และ
 2. เช่าเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น และ
 3. ผู้ประกอบธุรกิจมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วย ขึ้นไป ( 5 ห้องเช่า หรือ 5 บ้านเช่า )
 4. จำนวน 5 หน่วยก่อนนี้ ไม่จำกัดว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

ดังนั้น ใครมีครบตาม 4 ข้อนี้ จะต้องเขียนสัญญาให้ถูกต้องตามที่ สคบ. กำหนด

แล้วสัญญาที่ต้องเขียนละ มีอะไรบ้าง

 1. ต้องใช้ภาษาไทย (สัญญา 2 ภาษาก็ได้)
 2. ตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว
 3. ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่า ถ้าเป็นนิติฯ ต้องมีผู้มีอำนาจในการทำสัญญาด้วย
 4. ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า
 5. ชื่อและสถานที่ตั้งของอาคาร (ชื่ออาคารและบ้านเลขที่ของทรัพย์สิน)
 6. รายละเอียดภายในทรัพย์สินที่เช่า เช่น ก๊อกน้ำ, อ่างล้างหน้า เป็นต้น
 7. ระยะเวลาการเช่า (มีวันเริ่มและสิ้นสุดที่แน่นอน)
 8. ค่าเช่า, ให้แสดงวิธีการชำระ และวันที่ต้องชำระ
 9. ค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา, ไฟฟ้า ให้แสดงวิธีการชำระ และวันที่ต้องชำระ
 10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการให้บริการ เช่น ค่าสูบน้ำ, จดน้ำ เป็นต้น และมีเงื่อนไขพิเศษว่าต้องเก็บเท่าที่จ่ายจริงและมีเหตุสมควร
 11. เงินประกัน
 12. ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันที่ต้องชำระ
 13. ผู้เช่ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลตาม 12. ได้
 14. ต้องมีหลักฐานการตรวจสอบมอบทรัพย์สินที่เช่า เช่น สภาพห้องดีมั้ย, อุปกรณ์ภายในห้องดีมั้ย เป็นต้น
 15. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงต้องคืนเงินประกันทันที แต่ผู้ให้เช่าอาจขอตรวจสอบทรัพย์สินที่ให้เช่าก่อนได้
 16. ถ้าการตรวจสอบตาม 15. ไม่พบว่ามีความเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน 7 วัน และผู้ให้เช่าต้องได้กลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าก่อน
 17. ต้องให้สิทธิผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน และไม่ผิดนัด หรือค้างค่าเช่า
 18. ในสัญญาเช่าข้อไหนที่เป็นสาระสำคัญ ต้องทำตัวหนา, ตัวเอียง หรือลงสีแดงให้เด่นชัดกว่าข้อความอื่นก็ได้
 19. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าแก้ไขอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการบอกเลิกสัญญา

ทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนนี้ คือสิ่งที่ต้องระบุไว้ในสัญญาเช่านะครับ ไม่ใช่การรับทราบเฉยๆ ^_^

ในคราวหน้าจะมาต่อภาค 2 คือในส่วนที่กฎหมายห้ามไว้ ห้ามโน่น ห้ามนี่ ห้ามเยอะแยะไปหมด

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านจนจบครับ

ขอแสดงความนับถือ
@Nanart

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58615.84
ETH 4439.28
BNB 623.25
SBD 7.11