ความรู้ทางกฎหมายกับทนายความ - การประกอบธุรกิจเงินออนไลน์ (ภาค 4)

in #thai3 years ago

รูปภาค 4 Crypto Currency.jpg

สวัสดีครับชาว Steemian ทุกท่าน / Hello Steemian Friends!!

Thank you for Vote!!!......

ก่อนนี้ (ภาค 3) ผมได้อธิบายเกี่ยว Initial Coin Offering (ICO) ไปแล้วว่ามันอะไร และเป็นอย่างไร

เอาละ...ในคราวนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเสนอขาย Initial Coin Offering (ICO) หรือที่รู้จักกันในนามของ โทเคน ดิจิทัล (Token Digital) เรามาดูกันว่าจะเสนอขายต้องทำอย่างไรกันบ้าง

ในการเสนอขายโทเคน ดิจิทัล (Token Digital) เฉพาะในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนเท่านั้น ต้องปฏิบัติดังนี้

  1. ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน
  2. คนที่จะเสนอขายได้จะต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
  3. ต้องยื่นแบบและร่างหนังสือชี้ชวนให้ ก.ล.ต. พิจารณาอนุญาตด้วย

เมื่อ ก.ล.ต. อนุญาตแล้วใช่ว่าจะเสนอขายได้ทันที จะต้องมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า "ผู้ให้บริการะบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล" และผู้ให้บริการนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. อีกแล้ว

แล้วผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล คือใครละ
"ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล" คือ ผู้ที่ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ และมีหน้าหน้ากลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัล, คุณสมบัติของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และความครบถ้วนถูกต้องของแบบและร่างหนังสือชี้ชวนด้วย รวมทั้งข้อมูลใดๆที่เปิดเผย

เมื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนแล้ว ผู้เสนอขายต้องปฏิบัติดังนี้

  1. จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับผมการดำเนินการงานและฐานะการเงิน
  2. จัดทำและส่งข้อมูลใดๆที่อาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือารตัดสินใจลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล

ลักษณะของการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนนี้ อารมณ์จะคล้ายๆ กับการเสนอขาย IPO เลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นความเหมือนในความแตกต่างพอสมควร

ในคราวหน้าจะมาอธิบายถึงการป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่คอยปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนทั้งหลายกันเลยแหละ ^^

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านจนจบนะครับ

ใครมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ไม่ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอแสดงความนับถือ
@Nanart

Sort:  

@nanart, enjoy the vote!

Have you claimed your FREE Byteballs yet? Check out this post on how you can get $10-80 just for having a Steem account: https://steemit.com/steem/@berniesanders/get-free-byteballs-today-just-for-having-a-steem-account-usd10-80-in-free-coins

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57684.07
ETH 4591.62
BNB 627.38
SBD 7.24