100 DAYS OF STEEM : Day 78 - Friday Challenge - How Much Does Your Shopping Cost?

Xin chào mọi người, Mọi người thường mua gì ? Ở Đâu ? Giá bao nhiêu ?

Tôi là một người rất thích mua sắm online, tôi thường mua chúng ở trên app Shopee. Tôi mua hàng hoá rất đa dạng, từ những chiếc mũ bảo hiểm, quần áo, đến đồ ăn vặt hàng ngày...

Tôi vừa mua cho mình 1 chiếc mũ bảo hiểm khá là dễ thương với những chiếc sừng

image.png

Hình ảnh này tôi đã vừa chụp xong bằng điện thoại của tôi, chiếc mũ bảo hiểm này có giá khoảng 5 SBD

Ngoài ra, đây là một chiếc áo của hãng Biluxury ở Vietnam, cửa hàng này gần trường đại học của tôi, 1 nơi khá là đẹp để mua sắm, cái áo này mặc rất thoải mái và dễ chịu, Tôi rất thích nó

image.png

Đây là trang web của họ, bạn có thể đặt hàng online ở đây. https://biluxury.vn/

Chiếc áo này có giá khoảng 8 SBD

Đây là những đồ mà tôi đã mua gần đây

@steemcurator01 @steemitblog

Sort:  

Thank you for taking part in the latest 100 Days of Steem Challenge.

Keep following @steemitblog for new challenges every week.

The Steemit Team

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.166
BTC 63014.66
ETH 2476.04
BNB 551.70
SBD 8.74