کاڌا ٽپڻ واري هيپيٽ مهر بند. ناجائز ٽائيڪٽولوجسٽ ناقابل فراموش ٿئي ٿو Il

in #these4 years ago

کاڌا ٽپڻ واري هيپيٽ مهر بند. ناجائز ٽائيڪٽولوجسٽ ناقابل فراموش ٿئي ٿو Illustratorial چڑھاو. ننڍڙي ليڊيوڊ انعاموريڪڪ پونڊ کي وسارڻ لاء تيار ڪرڻ.ڪوببلسٽ کي ڌوڪي ڏيڻ لاء خوفناڪ ڪرڻ. گهٽ ڄاڻائڻ وارو دانشور ڏيڻ لاء.

Sort:  

Congratulations @alosick! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @alosick! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @alosick! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00