You are viewing a single comment's thread from:

RE: TIP BİLİMİ, Ayakta su içmeyi neden ZARARLI görüyor?

in #tr4 years ago

Tebrikler. @anadolu'dan 0.02$ değerinde bir oy aldınız. 11.11.2017 tarihinden itibaren 0.01$ - 0.1$ arası bir gönderimle iki kat oy alabilirsiniz.

Sort:  

Teşekkürler @anadolu.. Adının da hakkını tam olarak veriyorsun.. sağol..

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37594.29
ETH 2487.37
USDT 1.00
SBD 3.96