You are viewing a single comment's thread from:

RE: Haritaların PİRİ'ydi vesselam!

in #tr4 years ago

Merhaba, yazınız @try-market ve @kusadasi tarafından yürütülen küratör projesi kapsamında seçilmiştir. Proje yazısı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Sonraki yazılarınızda "cointurk" etiketini kullanarak ailemizi genişletmemize yardımcı olabilirsiniz.

Cointurk Discord Kanalı

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42986.59
ETH 3324.59
BNB 489.67
SBD 4.91