Sort:  

hoca attığın adıma dikkat et kırmızı bayrak koydıum sen bir ben 6.. bir dahaki sefere farklı olacak. kırmızı bayrağın ne manaya geldiğini öğren diye koydum. şimdilik....TR de kal ama sakın TÜRK e bulaşma....

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 36461.89
ETH 2407.02
USDT 1.00
SBD 3.78