You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit'te 1. Yılın Kutlu Olsun @arafs

in #tr3 years ago

@arafs eminim bir yerlerden burayı izliyordur, kendisini yakinen tanımasam da çok emeği olduğunu biliyorum. Sadece şu sözü artık söylemek istemiyorum,

O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler.

Bu cümle şiirlerde, güzel insanlar aramızda kalsın...
Yüreğine sağlık @damla çok ama çok duygusal bir çağrı olmuş...

Sort:  

This post has received a 7.57 % upvote from @boomerang.

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 38387.22
ETH 2779.17
USDT 1.00
SBD 4.35