Sort:  

Evet.. Kendisi oynadı.. bizi de oynattı.. Dört döndük, bulamayınca kafaları yedik.. :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36440.02
ETH 2391.51
USDT 1.00
SBD 4.00