You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steem İle Altın Alma Denemesi

in #tr3 years ago

herhangi bir discord kanalınız var mı link bırakırsanız sevinirim iyi gunler @damla

Sort:  

vardı aslında bir kanalımız ama sildim bir süre önce. yeni kanal açacak olursam haber vereyim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57849.21
ETH 4384.64
BNB 617.40
SBD 7.07