Sort:  

Biraz destansı oldu.. Okuduğuna ve beğendiğine sevindim @byn-yesilbag

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.037
BTC 36161.84
ETH 2389.73
USDT 1.00
SBD 3.88