You are viewing a single comment's thread from:

RE: YETİM TORUNLARIM AÇ.. YARDIM EDİN!

in #tr4 years ago

Hayat aslında hiç zor değil onu biz insanlar zorlaştırıyoruz.
Ama sizin gibi nadir insanlarda her zorluğu kolay kılıyor.
Allah razı olsun sizden.
Okurken duygulandım ben de.

Sort:  

Teşekkürederim.. Ben de bir babayım ve adamı hatırladıkça mahvoluyorum..

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.05
JST 0.035
BTC 33438.18
ETH 2197.88
USDT 1.00
SBD 3.71