Sort:  

Evet dostum, emeğe saygı yok ne yazık ki, hani bizim ülkede bir söz vardır. Ankarada dayın olması lazım. 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49653.41
ETH 4371.46
BNB 602.61
SBD 6.12