Sort:  

Evet dostum, emeğe saygı yok ne yazık ki, hani bizim ülkede bir söz vardır. Ankarada dayın olması lazım. 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.63
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56570.49
ETH 4518.57
BNB 614.69
SBD 7.21