You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jojo Rabbit ve 1917

in #tr2 years ago

Alsın mı?
Alırsa bozulmam.

Bunun bir ölçü olarak kabul edilmesi gerekir. SI birim sisteminde yeri olmalı :)

İzleyeceğim ilk filmi buradaki yazılarından seçeceğim. Yer yer benzer kaygıları paylaşmamız sonuçtan memnun olacağımın habercisi :)

Sen tr'den ümidini kesmedin diye ben de bir tr içeriği hazırladım. Hayırlı olsun :D

Sort:  

Hayırlı olsun. Hemen bakıyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41628.46
ETH 3087.48
USDT 1.00
SBD 4.62