You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sorumluluğu Alıyorum!

in #tr2 years ago (edited)

Nietsche buna "aktif unutma" diyormuş. Ben de yeni öğrendim.
Aktif unutma deyince, kafa biraz karışıyor ama kastettiği tam bu gerçekten. Tüm sorumluluğu almak, yüzleşmek, kabul etmek. O zaman çok güçlü hatta onun tabiriyle "egemen birey" veya "ideal birey" olunuyormuş. Bazı filozoflar bunun şu meşhur "üst insan" olabileceğini de düşünüyormuş.
Bugün de felsefe yaptım - çok şükür:)

Sort:  

Bunu özledim tam olarak. Bir şeyler yazardım ve herkes gelir ekleme yapardı :)

ideal birey tanımı da sadece bu yaklaşımla mümkün müdür tartışılır :)

Ben de bakayım bunlara. Yorumunuz için teşekkür ederim efendim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36085.47
ETH 2544.42
USDT 1.00
SBD 4.19