You are viewing a single comment's thread from:

RE: Haklılık Yanılsaması

in #tr3 years ago

Sana profil fotoğrafınla ilgili bir cümle kurmuştum, hatırla. Hâlâ aynı fikirdeyim. :)

Öyküyü sabırsızlıkla bekliyorum. :)

Sort:  

Benim genç olduğuma inanmaman üzerine bir yorum hatırlıyorum. Fotoğraf yüzünden olabilir demiştin. O mu? :)

Vay be. Unutmuşsun doktor. :))

Posted using Partiko Android

Özür diliyorum. Çok dağınığım bilirsin beni :) hatırlatıver :)

Ben seni toplarım toplamasına da asla hatırlatmam. :))

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36525.30
ETH 2602.45
USDT 1.00
SBD 4.08