You are viewing a single comment's thread from:

RE: BTC/USD için uzaktan bakalım, büyük resmi görmeye çalışalım.

in #tr3 years ago

Yanılmışım, ufak bir yeşil çubuğa güvenmek hataydı.