You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gerçek Bir Kol Kırılma Hikayesi 😊🧿

in #tr3 years ago

geçmiş olsun hocam. baya bilinçli bir müdahale olmuş ben çocukken böyle bir şey olmuştu alçıya bile alınmadan kırıkçıya gitmiştik :D ağaçtan düşerken kazayla o kolumla tutunca yerine oturmuştu. elhamdulillah ki kalıcı şeyler olmamış :)

Sort:  

Allah korudu hocam ameliyatlık da olabilirdi. Hamdolsun
Yazımın sonlarını editledim yarışma formatına uygun olması için, tekrar okursanız sonlarını sevinirim hocam
Yorumunuz için ayrıca teşekkür ederim 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41920.96
ETH 3101.85
USDT 1.00
SBD 4.64