You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sapık...

in #tr3 years ago

Yazılanları büyük bir şaşkınlıkla okudum. Daha önce Roma tarihi hakkında hiçbir yazı okumamıştım. Abartı olamaz değil mi? Yani bunlar çok garip nasıl anında öldürülmemiş anlamadım. Teşekkürler.

Sort:  

Aslında anında öldürülmemesinin bir çok diplomatik nedeni olabilir. Sonuçta Caligula Julius Ceasar'ın soyundan gelen çok ihtişamlı bir hanedanın üyesi. Ve biz buraya yaptığı saçmalıkları özetleyerek bir seferde yazdık ama bunlar yavaş yavaş belli zamanlarda vuku bulan olaylar. Caligula'nın halk üzerinde bu tip işkenceleri çok fazla yok. Onun derdi senatoyla gibi olmuş sanki. Yani olaylar sarayda, senatoda vs. gerçekleşmiş. Tabiki de halka da zulm ediyor, halk da onun yok edilmesini istiyor ama her şey hemen pat diye gerçekleştirilemiyor. Koskoca bir Roma imparator'unu öldürmek günümüzdeki her hangi bir devlet başkanını öldürmekten misliyle zor.

You got a 5.81% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36938.87
ETH 2413.28
USDT 1.00
SBD 3.97