Kaz Hakkında Bilgiler (Goose) #Busy

in #tr4 years ago

goose-3180575.jpg
image source

Yabani ve evcil olmak üzere temelinde iki cinstir . Asya'da daha çok olmasının yanında, Amerika ve Avrupa'da yaşayan yaban kazları, göçmen bir kuştur.Ülkemizde de oldukça fazla bulunurlar. Yaban kazları "V" şeklinde bir düzenle uçarlarç.En başta duran kaz, o grubun lideridir. Evcil kazlar ise bir kümes hayvanıdır ve eti oldukça lezzetlidir, normal tavuk etine göre daha siyah renktedir.

Kazlar obur bir hayvan olarak bilinir. Açık alanlarda çayırlarda çimlerde otları yiyerek beslenirler.Aslında ot dışında küçük sürüngenlerden da yerler. Sürüler halinde yaşarlar ve birbirlerine karşı bir bağ duygusu taşırlar. Örneğin bir kazda bir sorun varsa yani yaralanmış yada hasta ise sürüden dışlanmaz ve onu tekrar sürüye dahil etmek için gerekeni yaparlar.Genel de tek eşlidirler. Denk geldiyseniz farkına varmışsınızdır sürüye dışardan yaklaşan her canlıya karşı aşırı saldırgan olabilirler ve sesler çıkararak diğerlerine haber verirler.Bu sayede birbirlerini korurlar.

goose-3163413_1920.jpg
image source

Kümeslerdeki kazlar, otlar harici tahıllarla ve yemek artıkları ile beslenebilirler. Kuluçka zamanı 30 gündür ve yumurtlama dönemleri Ocak, Şubat ayı gibi başlamaktadır.Bu dönem Temmuz ayına kadar sürebilir.Bunun için gerekli olan bakımları ve iyi bir beslenme sürecinde bulunması önemlidir.

header.gif

Sort:  

This post has received gratitude of 5.91% from @appreciator courtesy of @googletr!

You got a 1.08% upvote from @allaz courtesy of @googletr!

This post has received a 0.26 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by googletr from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Great post! Consider to participate to one of the following contests!
Below is a list of some contests/giveaways on Steemit that you should definitely participate in.
The list isn't in any particular order and it isn't exhaustive.

1. Meme Challenge by
@fibra59 / https://steewit.com/@fibra59


A entertaining and popular contest to tickle your funny bones, it is sponsored by several Steemians and it'll certainly put you under the meme spotlight.
Tag - memechallenge

2. Open Mic Week by
luzcypher / https://steewit.com/@luzcypher
/
pfunk / https://steewit.com/pfunk


This contest will allow you to get your musical juices flowing. Make a musical video and submit it now.
Tag - openmic

3. Wild and Strange Contest/Steem-Pocalypse by
papa-pepper / https://steewit.com/@papa-pepper


Two very interesting contests running into their 5th and 3rd seasons respectively, you don't want to miss grabbing a spot on the next edition.
Tag - wildnstrange / steem-pocalypse

4. STEEM Cup Series/Steemit Scramble by
ats-david / https://steewit.com/@ats-david


If you are a sport enthusiast or otherwise, don't miss out on participating in these sporting event related contests.
Check out the latest contest here.

5. Art Challenge by
aksinya / https://steewit.com/@aksinya


You don't need to be an artist to join. Just interpret an artwork that is posted in your own words.
Tag - artchallenge

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36207.11
ETH 2401.84
USDT 1.00
SBD 3.96