Tavşanlar Hakkında ( Rabbit)

in #tr4 years ago (edited)

rabbit-1903016 (2).jpg
images source

Memeli grubunda yer alan tavşanlar sıcak kanlı ve oldukça sevimli hayvanlardır. Hamster’lar gibi tavşanlarda gündüzleri uyur, geceleri aktif olurlar.Karınlarını doyurmak için taze otlar ararlar ve gece için oldukça iyi gözleri vardır. Hayatta kalma süreleri maksimum 7-8 yıldır.

Tavşanlar otçuldur.En sevdikleri yiyecekler arasında taze ot,marul,havuç,yonca yer alır.Tavşanların gebe kalma süresi yaklaşık olarak 28-30 gün sürer. Bir yılda en az 5-6 defa doğum yaparlar. Gürültülü ortamları asla sevmezler tabi bu evcil hayvanlar için geçerli.Yaban ortamındaki tavşanlar zaten gürültülü yerlere yaklaşmazlar bile.Oda sıcaklığında rahat ederler ve onlar için ideal bir ortamdır.

Tavşanların burunlar oldukça iyi bir koku alma duyusuna sahiptir.Kiloları 2 ile 10 kiloya kadar ulaştıkları olur.Günlük olarak su miktarı yaklaşık yarım litredir.Tabi bu kilosuna göre değişiklik gösterir. Evcil bir tavşanın yediği ot veya sebzeler haricinde günlük tükettiği yem miktarı 300-350 gr.’yi bulabilir.

Sort:  

beautiful photo

You got a 1.10% upvote from @postpromoter courtesy of @googletr!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

interesting post)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by googletr from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35278.82
ETH 2431.25
USDT 1.00
SBD 3.97