You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bu KÖTÜ KARAKTERLERİN(!) Hayranıyım..

in #tr4 years ago

Türk filmelirine pek takılmam ama yabancı sinemalarda hep kötü karakterleri takip ederim.Bence başrol oyuncusundan daha çok filmin içinde olanlar onlar ve her oyuncu o mimikleri ve şahsiyeti oynayamaz...

Sort:  

Düşüncelerimin tercümanı oldunuz.. Gerçekten de onlar kendilerini tam veriyorlar.. Sesleri, yüz ifadeleri, hareketleri gerçekten takdir edilesi oluyor..

Genelde herkes iyi karakterleri destekler ve ben bundan aslında nefret ederim...

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35791.37
ETH 2504.93
USDT 1.00
SBD 4.00