You are viewing a single comment's thread from:

RE: Çalınan BİSİKLET bulundu, Başa bela oldu..!

in #tr4 years ago

O kadar uğraşmak yerine yeni bir bisiklet alsaydınız keşke..Yaşadıklarınız çok ilginç.Gülesim geldi biraz yanlış anlamayın..Paylaşımınızı beğendim

Sort:  

Yeni bisiklet almış zaten.. Mesele, mahkemeye gitme zorunluluğu.. Bisikleti polislerden teslm alma zorunluluğu.. İşgüzar kamu görevlilerinin bazen böyle pireyi deve yapmaları.. :-)
Teşekkürler..

Burası türkiye. Yooookk öyle..
Bu kelimeye acayip gıcıkyım....

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36137.14
ETH 2403.64
USDT 1.00
SBD 3.80