What is Mixed Martial Arts(MMA Fight)?

in #tr3 years ago (edited)


First I'll tell you how this sport was born. They say he was born of Greeks. At that time a new sport called pankration was born. This sport consists of the word "Pan", which means everything. I don't want to go back too much because it's very detailed. Mma is a sport where many martial arts are used. Kickboxing includes Boxing, Muay Thai, Judo, Judo, BJJ, Wrestling, and many other sports. The first tournament was held in America.

[İlk önce bu sporun nasıl doğduğunu anlatacağım. Yunanlılardan doğduğunu söylüyorlar. O zamanlar, pankrasyon adı verilen yeni bir spor doğdu. Bu spor her şey anlamına gelen "Pan" kelimesinden geliyor.Her şey demesi zaten bir çok spor dalının kullanıldığını açıkca özetliyor. Çok fazla geriye gitmek istemiyorum çünkü çok ayrıntıları var. Mma birçok dövüş sanatının kullanıldığı bir spordur. Kickboks, Boks, Muay Thai, Judo, Judo, BJJ, Güreş ve diğer birçok sporu içerir. İlk turnuvası Amerika'da yapıldı.]

MMA is one of the most watched sports in the world. The training of this sport is much more difficult compared to other sports. It is a sport that requires not only technical but also durability. To be able to participate in MMA you must be an expert in two branches. To win, you must be very good on other branches, or this sport does not forgive you.

[MMA dünyanın en çok izlenen sporlarından biridir. Bu sporun antremanı diğer sporlara göre çok daha zor oluyor.Çünkü her alandaki sporun antremani farklı oluyor ve daha yorucu oluyor. Sadece teknik değil aynı zamanda dayanıklılık gerektiren bir spordur. MMA'ya katılabilmek için iki en az dalda uzman olmanız gerekir. Kazanmak için diğer dallarda da çok iyi olmalısınız, yoksa bu spor sizi affetmiyor.]

In summary, the difference of this sport from others requires you to work in many areas. It is a sport that requires experience and mastery. I wish everyone a healthy and sporty life.

[Özetle, bu sporun diğerlerinden farkı, birçok alanda çalışmanızı ve dayanıklı olmanızı gerektirir. Tecrübe ve ustalık gerektiren bir spordur. Herkese sağlıklı ve sportif bir yaşam diliyorum.]

ImageSource

Sort:  

İnsanların dövüş sanatlarında tek dalda uzmanlaşmak için bile senelerini verdiklerini düşünürsek en az 2 hatta daha fazla alan için herhalde ömürlerin veriyorlardır. Böyle bir spor olduğunu bilmiyordum, bilgilendirme için teşekkürler. Kafes Dövüşü olarak geçiyormuş, böyle söyleyince kulağa daha aşina geliyor :)

Bu arada dostum resim kaynaklarını vermeyi unutmuşsun :)

@etasarim evet dostum uzun yillar emek vermek gerekiyor.Örnek Gökhan Saki, ufc mma turnuvalarina katılıyor.Mma Diğer dövüş dallarından daha çok kanlı oluyor 😁 İzlemeni tavsiye ederim. Resimler pixabay.com dan yazmayi unutmusum sana yorum yaparken yazmis oldum 😂

You got a 4.81% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

You got a 3.92% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

Congratulations @haxe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.54
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 52145.34
ETH 4066.67
BNB 574.70
SBD 6.61