Sort:  

MEMATİ adını çok duduyorum ama, dizi hakkında çok bilgi sahibi değilim.. Nasıl birisi?

Adını arapça mevt yani ölüm kelimesinden almış. Cenaze işlerinden sorumlu kurtlar vadisi yönetim kurulu üyesi. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35680.66
ETH 2478.53
USDT 1.00
SBD 3.94