Sort:  

Sağolun hocam allah kimsenin başına vermesin
Yazımın son kısımlarını editledim. Tekrar okursanız sevinirim hocam 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.036
BTC 33540.21
ETH 2239.33
USDT 1.00
SBD 3.73